Tomato CYP94C1 Inactivates Bioactive JA-Ile to Attenuate Jasmonate-Mediated Defense During Fruit Ripening
  作者: Tianxia Yang, Lei Deng, Qinyang Wang, Chuanlong Sun, Muhammad Ali, Fangming Wu, Huawei Zhai, Qian Xu, Peiyong Xin, Shujing Cheng, Jinfang Chu, Tingting Huang, Chang-Bao Li, Chuanyou Li
  刊物名称: Molecular Plant
  DOI:
  联系作者:
  英文联系作者:
  卷:
  摘要:

  As the master regulators of the ET signaling pathway, EIL transcription factors directly activate CYP94C1 to inactivate bioactive JA-Ile, thereby attenuating JA-mediated defense during fruit ripening. Knockout of CYP94C1 improves tomato fruit resistance to necrotrophs without compromising fruit quality.